V roce 2003 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu „Step by Step“ a pracuje podle programu pro předškolní vzdělávání „Začít spolu“. Program je zaměřen na rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou.

Začít spolu, v mezinárodním označení Step by Step, je otevřený metodický model nabízející pedagogům a školám pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy. Opírá se o konstruktivismus učení Komenského, Montessori, poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažených v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gardnera a dalších.
Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.
Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě. Jde o netradiční členění třídy do tzv. center aktivit.

Cílem a posláním Step by Step ČR a současně snahou naší mateřské školy je seznamovat pedagogy s novými moderními trendy v rámci vzdělávacího procesu. Dále podporovat jejich profesní a osobnostní růst, rozvíjet jejich kreativitu, týmovou spolupráci a v neposlední řadě aktivní spolupráci s rodiči dětí. Poznatky a příklady dobré praxe předávat studentům pedagogické fakulty MU Brno.

Pro naši školu je prvořadé, aby dítě i rodič měli pocit bezpečí, prostředí bylo inspirující a škola jim byla neustále otevřená.

Výzkum efektivity vzdělávání v programu „Začít spolu" dětí předškolního věku byl realizován výzkumným týmem pod vedením PhDr. Miluše Havlíkové. Podrobnější informace o výzkumu a jeho závěry jsou pro vás k dispozici ke stažení ZDE.

Náš školní vzdělávací program má název „Krok za krokem společně objevujeme svět“. Jeho přílohou je i "Plán a realizace inkluzivního vzdělávání".

Obsahem

 • poslání a cíle školy
 • základní principy
 • tematické bloky a jejich náplň ve vzdělání dětí

Tímto programem se snažíme budovat základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro dítě dnešní doby, které se musí vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti. Program intenzivně rozvíjí tři klíčové dovednosti, které jsou v dnešní rychle měnící se době obzvlášť potřebné:

 • komunikaci
 • kooperaci
 • řešení problémů

Prostřednictvím našeho školního vzdělávacího programu se snažíme připravovat děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o vše nové, uměly se samostatně a efektivně rozhodnout, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno se stresem. Na základě dlouhodobého styku s dítětem i jeho rodiči plní předškolní vzdělávání i úkol diagnostický. A to zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. Předškolní vzdělávání poskytuje všem dětem optimální podmínky pro vlastní rozvoj. Dětem, které to potřebují, poskytuje předškolní vzdělávání, na základě znalosti aktuální úrovně rozvoje i dalších rozvojových možností každého dítěte, včasnou speciálně pedagogickou péči, a tím zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance.

Mezi hlavní cíle programu patří naučit děti:

 • podporovat zdraví a tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu
 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • umět si vybrat, nést za svou volbu odpovědnost
 • rozpoznávat problémy a snažit se je řešit
 • být tvůrčí, mít představivost
 • sdílet odpovědnost a zájem vůči společenství 


AKTUALITY

 

 

 

Vážení rodiče,

v šátnách je k dispozici letáček s odkazem na přihlášení dítěte na podzimní bruslení a zimní lyžování.

Předplavecký kurz bude probíhat od 5.10. V letošním roce máme k dispozici dvě skupiny po dvaceti dětech. Přihlášené děti budou ve skupině dle věku od nejstaršího po nejmladší. Prosím tedy o přihlášení do pondělí 27.9. - 16.15. hodin. Následně vám budou zaslány podrobné informace a přidělen variabilní symbol k platbě.

 

V pondělí 27.9. bude od 8.00 uzavřen vchod u rampy. Ostatní informace najdete v šatnách. Děkujeme za pochopení.

 

  Přihláška

 Informační povinnost

 

Projekt "Skutečně zdravá škola" najdete v sekci projekty.

 

 

 

 

Projekt skutečně zdravá škola

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - podrobné informace o elektronickém zápise do MŠ v Brně na stránkách odboru školství města Brna
www.sbscr.cz
STEP BY STEP - občanské sdružení a související informace a novinky o mezinárodním vzdělávacím programu ZAČÍT SPOLU
www.zdrava-abeceda.cz
ZDRAVÁ ABECEDA projekt podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku
www.chytredite.cz
POMŮCKY PRO PŘEDŠKOLÁKY děti, které si rády hrají na počítači se rozvíjí pomocí těchto her
www.predskolaci.cz
náměty pro práci S PŘEDŠKOLÁKY
www.msmt.cz
DESATERO PŘEDŠKOLÁKA doporučujeme rodičům předškoláků
www.mensantc.eu
MENSA PRO ŠKOLKY projekt zaměřený na podporu vzdělávání nadaných dětí předškolního věku
www.zkola.cz
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN doporučujeme publikaci