Denní režim v mateřské škole Prušánecká 8, Brno

Náplň vychází ze ŠVP, ročního plánu školy a TVP, je založený na metodice programu „ZAČIT SPOLU“, ze které vycházíme a reagujeme na potřeby dětí.

S průběhem dne se rodiče mohou seznámit svojí aktivní účasti během roku.

6.15 - 9.15 hod

  • volné hry a činnosti v centrech aktivit
   volné hry námětové, didaktické, konstruktivní, pohybové a hudebně pohybové pracovní a výtvarné činnosti
   individuální práce s dětmi dle závěru individuálních plánů
   součástí je i osvěžení vhodným nápojem a ovocem od příchodu do MŠ
  • od 8.30 hodin je pro děti připravena postupná svačina 
  • ranní kruh – společné sdílení
   všichni účastníci ranního kruhu, učitelka, děti, rodiče, hosté, se usadí do tvaru kruhu - symbolu partnerství
   kruh stmeluje, nikdo není nadřazený ani podřízený
   děti se zde ranním rituálem, který si společně vytvářejí, pozdraví a sdělí všechno zajímavé
   společně pracují na tématu dne a plánují si svoji činnost
   samostatně se rozhodnou, jakou nabídku chtějí realizovat, za toto rozhodnutí později nesou zodpovědnost

9.15 - 10.00 hod

  • hry a činnosti na dané téma v centrech
   veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování
   každý pracuje svým tempem, zároveň mají možnost pracovat v malých i větších skupinách
  • reflexní kruh
   po ukončení činností mají děti možnost zhodnotit a prezentovat svoji činnost před skupinou dětí
   možno i po pobytu venku tato část je důležitým prvkem sebereflexe, u dětí se rozvíjí slovní zásoba a kultivují se sociální vztahy, učitelka vždy v pozadí 
  • tělesné a pohybové chvilky - v průběhu ranních her cvičí děti s učitelkou po malých skupinách nápravné cviky, v rámci ranního kruhu nebo před odchodem na pobyt venku děti hrají pohybové hry nebo cvičí s říkankou, či tančí při hudbě


10.00 - 12.00 hod

  • pobyt venku
   děje se na školní zahradě a v okolí MŠ, možnosti uspořádání výletů
   pobyt venku umožňuje poznávat okolí, slouží k tělovýchovným aktivitám, poznávání přírody
   individuálním přístupem pedagogů napomáháme při nápravě řeči
   vycházky bývají obyčejné spojené s tématem dne, jsou součástí různých projektů, které plánuje třídní učitelka společně s dětmi, zde záleží na kreativitě učitelek  (třída Soviček odchází na oběd ve 12.15)


12.00 - 14.30 hod

  • hygiena, oběd
   příprava na oběd
   společná chvíle u stolu
  • odpolední odpočinek a jeho alternativy
   odchod děti s polodenní docházkou domů
   poslech pohádky, individuální činnosti pro nespavé děti
   grafomotorika a další činnosti pro předškoláky
   keramická dílna, výuka hry na zobcovou flétnu


14.30 - 15.00 hod

  • postupná svačina


14.30 - 16.15 hod

  • odpolední hry a činnost do odchodu domů
   děti se samostatně rozhodují a vybírají si činnost
   individuálním přístupem učitelka realizuje společné závěry z individuálního plánování
   v příznivých dnech co nejvíce využíváme pobytu na školní zahradě již od 15 hodin

 Od října do února navštěvují děti předplavecký kurz.

AKTUALITY

 

 

 

Vážení rodiče,

v šátnách je k dispozici letáček s odkazem na přihlášení dítěte na podzimní bruslení a zimní lyžování.

Předplavecký kurz bude probíhat od 5.10. V letošním roce máme k dispozici dvě skupiny po dvaceti dětech. Přihlášené děti budou ve skupině dle věku od nejstaršího po nejmladší. Prosím tedy o přihlášení do pondělí 27.9. - 16.15. hodin. Následně vám budou zaslány podrobné informace a přidělen variabilní symbol k platbě.

 

V pondělí 27.9. bude od 8.00 uzavřen vchod u rampy. Ostatní informace najdete v šatnách. Děkujeme za pochopení.

 

  Přihláška

 Informační povinnost

 

Projekt "Skutečně zdravá škola" najdete v sekci projekty.

 

 

 

 

Projekt skutečně zdravá škola

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - podrobné informace o elektronickém zápise do MŠ v Brně na stránkách odboru školství města Brna
www.sbscr.cz
STEP BY STEP - občanské sdružení a související informace a novinky o mezinárodním vzdělávacím programu ZAČÍT SPOLU
www.zdrava-abeceda.cz
ZDRAVÁ ABECEDA projekt podporující zdravý životní styl zaměřený na děti předškolního věku
www.chytredite.cz
POMŮCKY PRO PŘEDŠKOLÁKY děti, které si rády hrají na počítači se rozvíjí pomocí těchto her
www.predskolaci.cz
náměty pro práci S PŘEDŠKOLÁKY
www.msmt.cz
DESATERO PŘEDŠKOLÁKA doporučujeme rodičům předškoláků
www.mensantc.eu
MENSA PRO ŠKOLKY projekt zaměřený na podporu vzdělávání nadaných dětí předškolního věku
www.zkola.cz
RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN doporučujeme publikaci