DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky

k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

Projekt
"MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ III" ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023117 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt:

ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve
městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

Projekt Se sokolem do života se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky.
U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových
dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové
gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či
poznání.
Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:

Děti se učí koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost. Oblast,
která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle
mezi cvičením či po něm. Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti
tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim.
Více informací najdete na stránkách projektu www.sesokolemdozivota.cz .